QQ空间各栏目导航条的链接地址

2009/3/20 来源:www.arpun.com 作者:小白

主页也就是自己的QQ空间地址

 http://user.qzone.qq.com/QQ号

下面是QQ空间各个栏目的链接地址:

日志

http://user.qzone.qq.com/QQ号/?url=http://imgcache.qq.com/qzone/newblog/bloglist.html

音乐盒

http://user.qzone.qq.com/QQ号/?url=http://imgcache.qq.com/music/musicbox_v2_1/doc/music_hp.html?uin=QQ号

留言版

http://user.qzone.qq.com/QQ号/?url=http://imgcache.qq.com/qzone/blog/tmygb_static.htm

相册

http://user.qzone.qq.com/QQ号/?url=http://photo.qq.com/qzone_v4/album_list.htm

迷你屋

http://user.qzone.qq.com/QQ号/?url=http://users.qzone.qq.com/client/home.html

个人挡案

http://user.qzone.qq.com/QQ号/?url=http://imgcache.qq.com/qzone/admin/user_PreviewInfo.html

好友圈

http://user.qzone.qq.com/QQ号/?url=http://imgcache.qq.com/qzone/friends/friend_center_index.htm

添加图片模式。 图文模式都可以

图片模式把:地址加在图片连接里(自己可以设计写好看的导航字体图)

图文模式把:地址加在标题连接。

网友评论
评论(...
全部评论