IT资讯/综合软件下载站!┆ 最新软件 最新文章 最新手机 UFO外星人 网站分类

您当前的位置→图文中心安全防范手脱上兴远控2009的壳

手脱上兴远控2009的壳


2009/2/28 9:30:05 编辑:佚名 来源:本站整理 
今天给大家分享手脱上兴远控2009的壳安全防范文章。喜欢手脱上兴远控2009的壳的可以分享手脱上兴远控2009的壳给你的好友。

刚刚用PEID查壳, 显示的是 DELPHI, 其实这个是伪装的, 上兴的壳, 大都这样, 会脱一个了, 其他的也都能脱掉了。 给新手连手、

喜欢安全防范的网友不妨去看看下面的文章:
 • 手脱 上兴远控 2009 Hmimys-Packer
  【破文标题】手脱 Hmimys-Packer
  【破文作者】711 [nullllll]
  【破解工具】od + importRec
  【破解平台】win2003 + sp3
  【软件名称】上兴远程控制2009
  【软件大小】1.10 MB (1,159,162 字节)

  【保护方式】hmimys'packer
  【软件简介】一个远程控制工具.
  【破解声明】只是学习目的,如有失误之处,还请各位大虾指点.

  先用PEID查看下. Hmimys-Packer

  载入OD 停留在下面的EP

  00671912 >  E8 BA000000     CALL 上兴远程.006719D1
  00671917    0300            ADD EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
  00671919    0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
  0067191B    00E0            ADD AL,AH
  0067191D    26:0000         ADD BYTE PTR ES:[EAX],AL
  00671920    1040 00         ADC BYTE PTR DS:[EAX],AL
  00671923    66:7B 11        JPO SHORT 00001937
  00671926    009422 670000C0 ADD BYTE PTR DS:[EDX+C0000067],DL
  0067192D    66:00CC         ADD AH,CL
  00671930    97              XCHG EAX,EDI
  00671931    5A              POP EDX
  00671932    0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
  00671934    1060 00         ADC BYTE PTR DS:[EAX],AH
  00671937    1010            ADC BYTE PTR DS:[EAX],DL
  00671939    60              PUSHAD
  0067193A    00C4            ADD AH,AL
  0067193C    A0 5A001020     MOV AL,BYTE PTR DS:[2010005A]
  00671941    60              PUSHAD
  00671942    0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
  00671944    0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
  00671946    0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
  00671948    0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
  0067194A    0073 19         ADD BYTE PTR DS:[EBX+19],DH
  0067194D    27              DAA


  下断 bp VirtualFree F9运行

  7C823FBE >  8BFF            MOV EDI,EDI
  7C823FC0    55              PUSH EBP
  7C823FC1    8BEC            MOV EBP,ESP
  7C823FC3    FF75 10         PUSH DWORD PTR SS:[EBP+10]
  7C823FC6    FF75 0C         PUSH DWORD PTR SS:[EBP+C]
  7C823FC9    FF75 08         PUSH DWORD PTR SS:[EBP+8]
  7C823FCC    6A FF           PUSH -1
  7C823FCE    E8 A6FFFFFF     CALL kernel32.VirtualFreeEx
  7C823FD3    5D              POP EBP
  7C823FD4    C2 0C00         RETN 0C


  断在这里。 删掉断点 F8 10 次 来到下面的地方


  00672252    85F6            TEST ESI,ESI
  00672254    74 05           JE SHORT 上兴远程.0067225B
  00672256    6A 01           PUSH 1
  00672258    58              POP EAX
  00672259    EB 13           JMP SHORT 上兴远程.0067226E
  0067225B    837D 0C 01      CMP DWORD PTR SS:[EBP+C],1
  0067225F    75 0B           JNZ SHORT 上兴远程.0067226C
  00672261    FF75 08         PUSH DWORD PTR SS:[EBP+8]
  00672264    FF75 10         PUSH DWORD PTR SS:[EBP+10]
  00672267    E8 C6F7FFFF     CALL 上兴远程.00671A32
  0067226C    33C0            XOR EAX,EAX
  0067226E    5E              POP ESI
  0067226F    5B              POP EBX
  00672270    C9              LEAVE
  00672271    C2 1C00         RETN 1C


  再F8 12次 . 来到下面的地方


  006719EB    AD              LODS DWORD PTR DS:[ESI]
  006719EC    8BDE            MOV EBX,ESI
  006719EE    8BF0            MOV ESI,EAX
  006719F0    83C3 44         ADD EBX,44
  006719F3    AD              LODS DWORD PTR DS:[ESI]
  006719F4    85C0            TEST EAX,EAX
  006719F6    74 32           JE SHORT 上兴远程.00671A2A
  006719F8    8BF8            MOV EDI,EAX
  006719FA    56              PUSH ESI
  006719FB    FF13            CALL DWORD PTR DS:[EBX]
  006719FD    8BE8            MOV EBP,EAX
  006719FF    AC              LODS BYTE PTR DS:[ESI]
  00671A00    84C0            TEST AL,AL
  00671A02  ^ 75 FB           JNZ SHORT 上兴远程.006719FF
  00671A04    AC              LODS BYTE PTR DS:[ESI]
  00671A05    84C0            TEST AL,AL
  00671A07  ^ 74 EA           JE SHORT 上兴远程.006719F3
  00671A09    4E              DEC ESI
  00671A0A    AD              LODS DWORD PTR DS:[ESI]
  00671A0B    A9 00000080     TEST EAX,80000000
  00671A10    75 0B           JNZ SHORT 上兴远程.00671A1D
  00671A12    83EE 04         SUB ESI,4
  00671A15    56              PUSH ESI
  00671A16    55              PUSH EBP
  00671A17    FF53 04         CALL DWORD PTR DS:[EBX+4]
  00671A1A    AB              STOS DWORD PTR ES:[EDI]
  00671A1B  ^ EB E2           JMP SHORT 上兴远程.006719FF
  00671A1D    25 FFFFFF7F     AND EAX,7FFFFFFF
  00671A22    50              PUSH EAX
  00671A23    55              PUSH EBP
  00671A24    FF53 04         CALL DWORD PTR DS:[EBX+4]
  00671A27    AB              STOS DWORD PTR ES:[EDI]
  00671A28  ^ EB DA           JMP SHORT 上兴远程.00671A04
  00671A2A    83EB 44         SUB EBX,44
  00671A2D    8BF3            MOV ESI,EBX
  00671A2F    AD              LODS DWORD PTR DS:[ESI]
  00671A30    50              PUSH EAX
  00671A31    C3              RETN    //MAGIC JUMP  在这里下断 返回到OEP


  好了。 至此这个压缩壳就已经解决了。
  下面我们用IMPORTREC DUMP 修复下IAT DUMP进程。
  恩 好了 再用PEID看下 Borland Delphi 6.0 - 7.0 呵呵, , 欢迎各位指正.

  12下一页

  相关文章
 • 手脱上兴远控2009的壳
 • 相关推荐
  发表评论
  栏目列表
  阅读排行
  网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 网站地图